برنامه آموزشی پیش دبستانی

برنامه آموزشی ارمغان هستی پیش دبستانی

  8 تا 8:30 8:30 تا 9 9 تا 10 10 تا 10:15 10:15 تا 10:45 10:45 تا 11:30 11:30 تا 12:30 12:30 تا 13 13 تا 14
شنبه ورزش صبحانه سفال میان وعده مبانی علوم واحد کار قصه خوانی نهار آواشناسی
یکشنبه ورزش صبحانه مهارت زندگی میان وعده ژیمناستیک کتاب ریاضی کتاب نوشتن نهار شعر. واحد کار
دوشنبه ورزش صبحانه واحد کار میان وعده لوحه نویسی کتاب خواندن کلاژ نهار آواشناسی
سه شنبه ورزش صبحانه نقاشی خلاق میان وعده واحد کار آوا شناسی کتاب هوش نهار عمو موسیقی
چهار شنبه ورزش صبحانه لوحه نویسی میان وعده واحد کار نقاشی کتاب علوم دست ورزی نهار آوا شناسی. \ارزیابی