برنامه آموزشی 3 تا 4 سال

برنامه آموزشی ارمغان هستی 3 تا 4 سال

  8 تا 8:30 8:30 تا 9 9 تا 9:45 9:45 تا 10:15 10:15 تا 11 11 تا 11:30 11:30 تا12 12تا 12:30
شنبه ورزش صبحانه ریاضی میان وعده سفال واحد کار مبانی علوم نهار
یکشنبه ورزش صبحانه ژیمناستیک میان وعده مهارت زندگی واحد کار فعالیت های آموزشی\حرکتی نهار
دوشنبه ورزش صبحانه کتاب علوم میان وعده کلاژ واحد کار نمایش خلاق نهار
سه شنبه ورزش صبحانه نقاشی خلاق میان وعده دست ورزی واحد کار قصه خوانی نهار
چهار شنبه ورزش صبحانه کتاب هوش میان وعده نقاشی آزاد واحد کار بازی های اکتشافی نهار