Math Concepts

Math Concepts

 

آموزش رياضي داراي دو اثر است  : 1- فردي (كه  باعث رشد ذهني – نظم فكري – دقت وتمركز – تجزيه وتحليل واستدلال مي شود) ۲- اجتماعي( كه  باعث رشد علمي و اجتماعی و  صنعتي مي شود.)

 

هدف عمومی تدریس ریاضی است، توسعه عادت های ذهنی خوب در هر دانش آموز تا حد امکان، به طوری که از پس هر نوع مسأله برآید. 

 

هم چنین تدریس ریاضی می تواند شفافیت و مداومت را توسعه دهد. اگر چه ریاضی می تواند تا حدودی منش را پرورش دهد اما مهم ترین نقش آن، توسعه تفکر است.