سفال

Pottery

گل بازي يكي از نيازهاي بنيادين و اساسي كودك است.كودكان از گل بازي لذت فراواني مي برند و از نظر روحي و رواني ارضا مي شوند و با قوه ابتكار و خلاقيت خويش چيز هاي نو مي سازند و مي توانند به تصورات و تخيلات خويش جامه عمل پوشيده و آن را به شكل مجسم در آورند . يكي ديگر از فوايد گل بازي رشد و كنترل اعصاب و عضلات است. بيشتر كارهايي كه با گل انجام ميگيرد با به كار گيري انگشت و دست مي باشد. فشار دادن، ضربه زدن،جدا كردن،غلطاندن،قطعه قطعه كردن و ....... به رشد عضلات كمك مي كنند و باعث مي شود كودك تجربه هاي آسان و موفقي براي خود كسب نمايد.