کودک کامل مغز

کودک کامل مغز

این برنامه در ایجاد اعتماد بنفسی و کارآمدی در کلیه کسانی که مایل اند در تعاملات روزانه خود با کودکان کار خطیر رشد و سلامت مغز و ذهن را بدور از ترس ها نگزانی ها ، عدم اطمینان ها و با آرامش و لذتی وافر به بهترین شیوه ممکن انجام دهند. 12 راهبرد اصلی با هدف تربیتی نه تنها برای کودکان از بدو تولد تا 12 سل بلکه برای تمامی کسانی که روابط بین فردی دارند موثر است. طبق نظر دایموند و هوسون چندین راه برای دستیابی به این پتانسیل وجود دارد. آنها یک محیط غنی را اینگونه تعریف می کنند که دارای منبع ثابتی از حمایت محیطی، رژیم مغذی، تحریک همه حواس، جوی بدون استرس و لذتبخش، دارای چالش، دارای امکان برهم کنش اجتماعی و ارتقای رشد است و به کودک فرصتی می دهد تا نتایج عملکرد خود را ارزیابی کند، به طور کلی به او امکان می دهد که یک شرکت کننده فعال باشد تا یک تماشاگر غیرفعال.