مهارتهای شناختی و فراشناختی

کودک کامل مغز

بنا به تعریف ، وقتی یاد گیرنده با موقعیتی رو به رو می شود که نمی تواند با استفاده از اطلاعات و مهارت هایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت سریعا پاسخ بدهد یا وقتی که یادگیرنده هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است می گوییم با یک مسدله رو به رو است. با توجه به تعریف مساله می توان حل مساله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارت هایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت رسیدن او به هدف مورد نظرش می شود تعریف کرد. بنابراین عناصر اساسی حل مساله کاربست دانش ها و مهارت های قبلا آموخته شده در موقعیت های جدید است.حل مساله به عنوان یک فعالیت ذهنی نوعی یادگیری است که در آن تعریف و شرایط یادگیری گفته شده است. بنابراین ، یادگیری حل یک مساله به کسب دانش و مهارت تازه منجر می شود.