دوره ها و مباحث دپارتمان روانشناسی

مهارت های زندگی

این برنامه با هدف افزایش توانمندی های روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان در رویارویی با مسایل و کشمکش های زندگی توسط یونیسف در سال 1993 تدوین شده و از آن پس با تغییراتی بصورت ممتد در حال اجراست

مهارت های زندگی با دو هدف عمده اجرا می گردد

ارتقای توانمندیهای روانی اجتماعی (هدف عام) 

پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی خاص (هدف خاص)

در این برنامه ده مهارت اصلی آموزش داده می¬شود.

مهارت خودآگاهی: توانائی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط قوت و ضعف،خواسته ها،ترس ها و...

مهارت همدلی: توانائی درک احساسات، نظر و شرایط دیگران.

مهارت ارتباط موثر: گوش دادن وبیان مناسب نظر، خواسته، نیازو... بصورت کلامی و غیرکلامی.

مهارت  روابط بین فردی: توانایئ ایجاد روابط بین فردی مثبت از قبیل دوستیابی، حل اختلافات و...

مهارت تفکر خلاق: ارائه راه حل های مختلف به یک مسئله.

مهارت تفکر نقاد: توانائی بررسی و تحلیل اطلاعات و تجارب.

مهارت حل مسئله: توانائی حل مسایل به صورت سیستماتک و گام به گام.

مهارت تصمیم گیری: توانائی تصمیم گیری موثر از طریق بررسی انتخاب ها و ارزیابی پیامدها.

مهارت مقابله با هیجانهای منفی و شدید: تشخیص ، مدیریت و ابراز موثر هیجانها.

مهارت مقابله با استرس: شناخت استرسها و راههای موثر کاهش آنها.

شیوه های آموزش مهارتهای زندگی

این آموزش مبتنی بر یادگیری فعال و مبتنی بر تجربه و خودکارآمدی است و از شیوه¬های زیر درآموزش استفاده میشود.

بارش فکری

ایفای نقش

تعویض نقش

بحث و فعالیت درگروه های کوچک و دو نفره

سئوال کردن

بازی

نمایش

قصه

گزارش