بازی عروسکی

بازی عروسکی چیست؟

كودكان در بازي عروسكي مي توانند، انگيزه هاي دروني خود را متعادل نمايند و انرژي هاي اضافي رواني شان را تخليه كنند، كودكان در اين فعاليت انرژي رواني و جسمي خود را باور مي سازند و در اين روند فعاليت دروني شكل مناسبي به رفتارها و كردارهاي خود مي بخشند.


از طريق نمايش هاي عروسكي مي توان به كودك آموزش داد و اوقات فراغت او را به صورت مفيد و مطلوب پر بار كرد. و نكات منفي و نا سالم عاطفي، احساسي، رفتاري و شناختي او را بهبود بخشيد.