آموزش رياضي

آموزش رياضي

آموزش رياضي داراي دو اثر است :
1- فردي (كه باعث رشد ذهني – نظم فكري – دقت وتمركز – تجزيه وتحليل واستدلال مي شود)
۲- اجتماعي( كه باعث رشد علمي و اجتماعی و صنعتي مي شود.)


هدف عمومی تدریس ریاضی است، توسعه عادت های ذهنی خوب در هر دانش آموز تا حد امکان، به طوری که از پس هر نوع مسأله برآید.


هم چنین تدریس ریاضی می تواند شفافیت و مداومت را توسعه دهد. اگر چه ریاضی می تواند تا حدودی منش را پرورش دهد اما مهم ترین نقش آن، توسعه تفکر است.


 

ریاضی روش فکر کردن است و به کمک آن می توانیم به سازمان دهی افکار ،تجزیه و تحلیل و حا مسئله بپردازیم. ریاضی یکی از دروس اساسی در همه رشته هاست و آموزش آن در کودکی میتواند به افزایش دانش و تقویت ریاضی کمک کند. آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان بر اساس مراحل رشد آنان، به ویژه رشد شناختی ، در سنین مختلف برنامه ریزی می شود و همانطور که ذکر شد در قالب بازی های ساده و به صورت غیر مستقیم صورت میگیرد.